Ga naar de inhoud

Actievoorwaarden

Deze actie is inmiddels verlopen.

Deze actievoorwaarden (hierna: “de Voorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie ‘AMV kleurplaat’ (hierna: ‘’de Actie’’). Deze Actie wordt je aangeboden door Grandesco Music B.V. (hierna: “Grandesco Music”) gevestigd aan de Grote Voort 10 in Zwolle.

Artikel 1: Voorwaarden voor deelname

1. Je kan deelnemen aan de Actie door jouw versierde kleurplaat van de AMV-cursus op te sturen of zelf langs te brengen naar Grandesco Music.

2. Deze actie is gericht op kinderen uit groep 3 en 4. Je mag alleen deelnemen aan de Actie indien er toestemming van ouders is verkregen.

3. Je garandeert dat de door jou opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelname procedure correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn. Voorgaande is nodig om met jou over de deelname aan de Actie te kunnen communiceren en de prijswinnaars de prijs(informatie) te kunnen toesturen.

4. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van Grandesco Music alsmede een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.

5. Je kunt deelnemen aan de actie van 12 juli 2023 tot en met 31 december 2023.

Artikel 2: Bepalen van de winnaar(s)

1. Uitsluitend indien je deelneemt middels de in artikel 1 omschreven wijze, maak je kans op het winnen van een van de prijzen.

2. De trekking van de prijzen vindt plaats op 1 september 2023, 1 november 2023 en 1 januari 2024 (met kans op uitloop). 

3. De winnaars worden volledig willekeurig gekozen. De winkans is afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal beschikbare prijzen. 

4. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor andere producten of diensten of uit te keren in geld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

5. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden zal de prijs niet worden uitgekeerd. Prijzen die gedurende de actieperiode niet worden opgehaald blijven eigendom van Grandesco Music.

6. Grandesco Music is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post-of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs.

Artikel 3: De Prijzen

1. De prijs is een cadeaubon van de Intertoys ter waarde van 50 euro. Deze prijs wordt elke twee maanden verloot tot het einde van de actie. Er is één winnaar per twee maanden. 

2. De winnaars ontvangen rechtstreeks vanuit Grandesco Music bericht. De prijzen worden ook rechtstreeks vanuit Grandesco Music verstuurd naar de winnaars of worden op locatie opgehaald door de winnaars.

Artikel 4: Rechten Grandesco Music 

1. Grandesco Music behoudt zich het recht voor deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze Algemene Actievoorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht van Grandesco Music

2. Grandesco Music heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren. 

3. Grandesco Music behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen die kunnen worden verkregen te wijzigen indien het vasthouden aan de oorspronkelijke voorwaarden en prijzen in alle redelijkheid niet van Grandesco Music verlangd kan worden. 

Artikel 5: Persoonsgegevens 

1. Grandesco Music respecteert de privacy van deelnemers aan de Actie. Grandesco Music zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door deel te nemen aan de Actie geeft de deelnemer Grandesco Music toestemming om alle gegevens te verzamelen die Grandesco Music noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie en het leveren en uitreiken van de prijzen. 

2. De deelnemer gaat akkoord met de privacy verklaring op onze website. Hier kun je meer informatie vinden over hoe Grandesco Music omgaat met persoonsgegevens. 

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen 

1. Grandesco Music behoudt zich het recht voor de website of onderdelen van de website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website en haar servers. Grandesco Music is nimmer aansprakelijk als gevolg van dergelijk onderhoud of het buiten gebruik stellen van de website. 

Artikel 7: Klachten 

1. In geval van een klacht over de Actie kun je een e-mail sturen naar de klantenservice van Grandesco Music via administratie@grandescomsusic.nl 

Artikel 8. Overige bepalingen 

1. Afbeeldingen en beschrijvingen ten aanzien van de Actie dienen ter illustratie. De werkelijke weergave kan afwijken. 

2. Grandesco Music behoudt het recht om de Algemene Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen. 

3. Er wordt gehandeld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. 

4. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. 

5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.