Meteen naar de inhoud

Spelregels (algemene voorwaarden)

1. Inschrijving

Voordat een leerling daadwerkelijk begint wordt er een proefles gevolgd. Na deze proefles wordt er in overleg bepaald of docent en leerling met elkaar doorgaan. Als een leerling zich daadwerkelijk verbindt aan Grandesco Music is dit voor een minimale periode van een half jaar. Ook wanneer het seizoen al is begonnen.

2. Lesweken

Grandesco Music gaat uit van 40 lesweken en de laatste les is een optreden. Bij een tweewekelijks abonnement varieert het aantal lessen tussen 19 en 21 lessen. Aan het einde van het jaar berekenen we hoeveel lessen je hebt gehad en hoeveel je er hebt betaald. De eindafrekening ontvang je in juli. Indien het abonnement tussentijds wordt opgezegd, geldt een andere verrekening (zie opzegging).

3. Opzegging

Als een leerling besluit te stoppen, geldt een opzegtermijn van 1 maand (na het eerste half jaar). Groepslessen kunnen alleen per seizoen worden opgezegd. Bij tussentijdse opzegging van het individuele abonnement, worden de gevolgde lesweken geteld en daarmee de lessen waar de leerling recht op heeft berekend. Dit aantal wordt aangeboden door de docent. Hierna volgt een eindafrekening. Opzegging is alleen geldig als deze wordt doorgegeven via het uitschrijfformulier op de website. Als er sprake is van overmacht (pandemieën, natuurrampen, brand etc.) spant Grandesco Music zich in om alle lessen toch door te laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld via videoles. Mocht het toch niet lukken om alle lessen te verzorgen binnen het lesseizoen, is er geen mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld.

4. Betaling

4.1. Het lesgeld wordt betaald via automatische incasso in 12 termijnen. Bij 3 of meer storneringen per seizoen brengen we het restant van het totale jaarbedrag in één keer in rekening. 

5. Afwezigheid

5.1. Een les kan alleen worden ingehaald in de volgende gevallen

– Sterfgeval binnen de familie
– Een schoolexamen op of rond het lestijdstip

5.2. Bij langdurige ziekte gaat Grandesco Music in overleg met de leerling en wordt er naar een passende oplossing gezocht. Bij ziekte van de docent wordt gezocht naar een inhaalmogelijkheid in de bufferweken die aan het einde van het seizoen door Grandesco Music beschikbaar gesteld worden.

6. Aansprakelijkheid

Grandesco Music kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een lesperiode van de leerling noch voor enigerlei andere onvoorziene zaken die een teleurstellend resultaat hebben opgeleverd zoals het niet gemotiveerd zijn van een cursist. Dit ondanks de geleverde inspanningen van de docent. In voorkomende gevallen zal de docent dit tijdig ter sprake brengen en trachten op te lossen.

Grandesco Music is niet verantwoordelijk voor blessures die het gevolg zijn van het niet opvolgen van aanwijzingen van de docent zoals gehoorbeschadiging. Om zulks te voorkomen, zal de cursist tijdens de lessen worden gewezen op de bij de muziekschool bekende specifieke aandachtspunten en – indien gewenst – antwoorden krijgen op veel voorkomende vragen. Onze docenten zullen tijdens het lesgeven eveneens aandacht blijven besteden aan deze materie ter voorkoming van problemen tijdens de lessen.

Schade aan eigendommen van Grandesco Music veroorzaakt door de leerling wordt op de leerling verhaald.

7. Muziekles op school

7.1. Bij akkoord op een uitgebracht prijsvoorstel ontstaat een betalingsverplichting.
7.2. Een uitgebracht prijsvoorstel is 2 maanden geldig.
7.3. De betaling van de lesgelden dient voor de start van de lessen/workshops voldaan te zijn. In overleg is een betaling in 2 termijnen mogelijk.
7.4. Bij ziekte spant Grandesco Music zich in om een vervangende docent te faciliteren. Lessen kunnen niet worden ingehaald. 

8. 5- en 10-lessenkaarten

Een leerling kan kiezen om flexibel te lessen door te kiezen voor een 5- of 10-lessenkaart. Deze kaart dient in 1x betaald te worden door middel van iDEAL. De lessen zijn vanaf moment van aanschaf 1 jaar geldig.
 

Overig

8.1. Grandesco Music behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten.
8.2. Door het indienen van het inschrijfformulier via de website accepteert de cursist indien meerderjarig of de ouder/verzorger indien minderjarig de bovenstaande algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende gevolgen.