Ga naar de inhoud

Spelregels (algemene voorwaarden)

1. Definities

Grandesco: Grandesco B.V., gevestigd te Zwolle, Kvk-nummer: 81698739
Leerling: degene met wie Grandesco een overeenkomst is aangegaan, ook wel de klant
Partijen: Leerling en Grandesco samen

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, offertes, overeenkomsten en producten door of namens Grandesco.

2.2 Partijen kunnen afwijken van deze voorwaarden in onderlinge overeenstemming en als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk, voor zover Grandesco dit verlangt, zijn overeengekomen.

3. Proefles en inschrijving

3.1. Voordat een leerling daadwerkelijk begint wordt er een proefles gevolgd. Na deze proefles wordt er in overleg bepaald of docent en leerling met elkaar doorgaan. Als een leerling zich daadwerkelijk verbindt aan Grandesco is dit voor een minimale periode van een half jaar. Ook wanneer het seizoen al is begonnen.

3.2 Na aanvraag van een proefles is er geen mogelijkheid tot restitutie van de kosten van de proefles, ook wanneer er wordt gekozen om de proefles niet te volgen.

3.3  Als na de proefles wordt besloten om in te schrijven voor muziekles, worden de kosten voor de proefles als korting op de eerste factuur verrekend. Dit geldt alleen voor een inschrijving voor een abonnement. Lessenkaarten zijn hierbij uitgesloten.

4. Lessen

4.1. Grandesco gaat uit van 40 lessen bij een wekelijks abonnement. Bij een tweewekelijks abonnement varieert het aantal lessen tussen de 20 en 22. Voor beide abonnementen geldt dat de laatste les een optreden is. Je termijnbedrag bij een tweewekelijks abonnement is gebaseerd op 20 lessen. Het kan voorkomen dat je bij een tweewekelijks abonnement uitkomt op 21 of 22 lesweken. Alleen wanneer je meer lessen hebt afgenomen dan binnen jouw abonnement valt, ontvang je een eindafrekening. Indien het abonnement tussentijds wordt opgezegd, geldt een andere verrekening (zie opzegging).

4.2. Grandesco behoudt zich de vrijheid om lesbezoeken uit te voeren ten behoeve van de kwaliteitscontrole. Hierbij wordt gekeken naar het handelen van de docent. Een lesbezoek wordt vooraf aangekondigd aan de leerling en docent.
 

5. Opzegging

5.1. Als een leerling besluit te stoppen, geldt een opzegtermijn van 1 maand (na het eerste half jaar). Groepslessen kunnen alleen per seizoen worden opgezegd. Bij tussentijdse opzegging van het individuele abonnement, worden de gevolgde lesweken geteld en daarmee de lessen waar de leerling recht op heeft berekend. Dit aantal wordt aangeboden door de docent. Hierna volgt een eindafrekening. Opzegging is alleen geldig als deze wordt doorgegeven via het uitschrijfformulier op de website. 

5.2. Als er sprake is van overmacht (pandemieën, natuurrampen, brand etc.) spant Grandesco zich in om alle lessen toch door te laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld via videoles. Mocht het toch niet lukken om alle lessen te verzorgen binnen het lesseizoen, is er geen mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld.

6. Betaling

6.1. Het lesgeld wordt betaald via automatische incasso in 12 termijnen. Bij 3 of meer storneringen per seizoen brengen we het restant van het totale jaarbedrag in één keer in rekening. Inschrijfkosten van €15,00 worden tijdens de eerste incasso in rekening gebracht. 

6.2 Indien een automatische incasso voor betaling van het lesgeld of andere diensten van Grandesco is mislukt of er om een andere reden niet is voldaan aan de betalingsverplichting, ontvangt de leerling een herinnering over zijn betaalverplichting waaraan binnen 5 dagen dient te worden voldaan.

6.3 Wanneer de leerling niet binnen de in lid 2 bepaalde termijn aan zijn betalingsplicht voldoet, behoudt Grandesco zich het recht voor zijn verplichtingen op te schorten totdat de leerling aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

7. Afwezigheid

7.1. Indien een leerling aanwezigheid bij een les verzaakt, komt deze te vervallen zonder recht op restitutie van het lesgeld uitgezonderd redenen toegelicht in dit artikel.

7.2. Een les kan alleen worden ingehaald in de volgende gevallen:

  • Sterfgeval binnen de familie
  • Een schoolexamen op of rond het lestijdstip indien de leerling afwezigheid bij een les minstens een week van tevoren meldt

7.3. Indien een leerling wegens andere redenen een les niet kan bijwonen en dit minstens een week van tevoren meldt, gaat Grandesco in overleg met de leerling op zoek naar een oplossing waarbij er uitdrukkelijk geen garanties zijn op het inhalen van lessen.

7.4. Bij langdurige ziekte van de leerling gaat Grandesco in overleg met de leerling en wordt er naar een passende oplossing gezocht.

7.5. Wanneer een les of andere dienst van Grandesco wegens afwezigheid van de docent niet kan worden gegeven, krijgt de leerling de mogelijkheid om de les in te halen in de bufferweken of mogelijk op een ander tijdstip.

7.6 Wanneer partijen geen geschikt moment kunnen vinden voor een inhaalles, ondanks de geleverde inspanning, komt de les te vervallen zonder recht op restitutie van het lesgeld.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Grandesco kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een lesperiode van de leerling noch voor enigerlei andere onvoorziene zaken die een teleurstellend resultaat hebben opgeleverd zoals het niet gemotiveerd zijn van een leerling. Dit ondanks de geleverde inspanningen van de docent. In voorkomende gevallen zal de docent dit tijdig ter sprake brengen en trachten op te lossen.

8.2. Grandesco is niet verantwoordelijk voor blessures die het gevolg zijn van het niet opvolgen van aanwijzingen van de docent zoals gehoorbeschadiging. Om zulks te voorkomen, zal de leerling tijdens de lessen worden gewezen op de bij de muziekschool bekende specifieke aandachtspunten en – indien gewenst – antwoorden krijgen op veel voorkomende vragen. Onze docenten zullen tijdens het lesgeven eveneens aandacht blijven besteden aan deze materie ter voorkoming van problemen tijdens de lessen.

8.3. Schade aan eigendommen van Grandesco veroorzaakt door de leerling wordt op de leerling verhaald.

9. 5- en 10-lessenkaarten

9.1. Een leerling kan kiezen om flexibel te lessen door te kiezen voor een 5- of 10-lessenkaart. Deze kaart dient in 1x betaald te worden door middel van iDEAL. De lessen zijn vanaf moment van aanschaf 1 jaar geldig.
 

10. Overig

10.1. Grandesco behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten.
10.2. Door het indienen van het inschrijfformulier via de website accepteert de leerling (indien meerderjarig) of de ouder/verzorger (indien minderjarig) de bovenstaande algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Join the Band!

18 mei starten we met een 8 weekse bandcoaching cursus

Altijd al in een band willen spelen? Of wil je dat juist een keertje proberen? Dit is je kans! Voor 8 weken lang repeteer je 3 nummers die je gaat uitvoeren op het Showdeknetter Festival! Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom, we maken bandjes op basis van leeftijd en ervaring. Het maakt niet uit of les hebt bij ons of niet. Lees snel verder!